บริการทางการพยาบาลถึงบ้าน

สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย บริการสุขภาพ ถึงบ้าน อาทิ

ด้วยบริการแพทย์เย่่ยมท่่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง www.premierehomehealthcare.co.th 02-220-7977 @PHHC

ฉีดวัคซีน ถึงบ้าน

ด้วยบริการแพทย์เย่่ยมท่่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง www.premierehomehealthcare.co.th 02-220-7977 @PHHC

เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ