นายแพทย์จักรเดช นิคมบริรักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ

ความชำนาญการ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ; อายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ ( Pulmonary Medicine)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Critical Medicine)

คุณวุฒิและปริญญาบัตร

2541  อายุรศาสตร์ะบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจ  และอายุรศาสตร์การนอนหลับ (Pulmonary, Sleep & Critical Care Medicine) สหรัฐอเมริกา

2538  อายุรกรรม, Allegheny General Hospital, สหรัฐอเมริกา

2535  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Medicine, Medical College of Georgia,สหรัฐอเมริกา

2533 Medical School, Georgetown University,สหรัฐอเมริกา

ประสปการณ์

Medical Director, Summit Pacific Medical Center, สหรัฐอเมริกา

Medical Director, Astria Medical Center Sleep Service, สหรัฐอเมริกา

Medical Director, Good Shepherd Sleep Solutions, สหรัฐอเมริกา

Medical Director, Snoqualmie Valley Hospital Sleep Services, สหรัฐอเมริกา

Medical Director, North Valley Hospital สหรัฐอเมริกา

Medical Director, Jefferson HealthCare Sleep Center, สหรัฐอเมริกา

Medical Director, Whidbey General Hospital Sleep Center สหรัฐอเมริกา