คณะผู้บริหาร

พญ. วรีรัตน์ ยมจินดา

PRESIDENT/ CO-FOUNDER

นิชาภา จินตกานนท์

CEO/FOUNDER

นพ.จักรเดช นิคมบริรักษ์

แพทย์ที่ปรึกษาด้าน Sleep Disorders

พญ.กรุณา อธิกิจ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

พญ.กรุณา อธิกิจ

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

พญ.มณฑลี สุทธิธรรม

ที่ปรึกษาทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.สิทธิชัย ภิญโญพจนารถ

ที่ปรึกษาทางการแพทย์ ด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

และ โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

และ โสต ศอ นาสิกวิทยาความชำนาญการ