คณะผู้บริหาร

พญ. วรีรัตน์ ยมจินดา

PRESIDENT/ CO-FOUNDER

ประธานบริษัท และ ผู้ร่วมก่อตั้ง

นิชาภา จินตกานนท์

CEO/FOUNDER

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง

แพทย์ที่ปรึกษา

นพ.จักรเดช นิคมบริรักษ์

แพทย์ที่ปรึกษาด้าน Sleep Disorders

พญ.มณฑลี สุทธิธรรม

ที่ปรึกษาทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.กรุณา อธิกิจ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

พญ.กรุณา อธิกิจ

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

นพ.สิทธิชัย ภิญโญพจนารถ

ที่ปรึกษาทางการแพทย์ ด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม