คณะผู้บริหาร

นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

รองประธานบริษัท

พญ. วรีรัตน์ ยมจินดา

PRESIDENT/ CO-FOUNDER

นิชาภา จินตกานนท์

CEO/FOUNDER

พญ.มณฑลี สุทธิธรรม

พญ.มณฑลี สุทธิธรรม

ที่ปรึกษาทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.กรุณา อธิกิจ

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์