“วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน”

“วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน”
โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล