ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผู้สูงอายุกับผลกระทบจากกิจกรรมที่ลดลง

ผู้สูงอายุ มักมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะเนือยนิ่ง (Sedentary life) อาจส่งผลให้ข้อเริ่มยึดติด กำลังกล้ามเนื้อลดลง นำไปสู่การติดเตียง