ทีมแพทย์ของเรา

ทีมบุคลาการทางการแพทย์สหสาขา อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด

นักจิตวิยา นักโภชนาการ พร้อมดูแลท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ทีมแพทย์ของเรา

  ทีมงานของเราประกอบด้วยทีมบุคคลากรทางการแพทย์สหสาขา

  วิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิยา

  นักโภชนาการ ที่พร้อมดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

 • นพ.บุญ วนาสิน

  ประธานบริหาร

 • นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

  รองประธานบริหาร

 • พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

  รองประธานบริหาร

 • นิชาภา จินตกานนท์

  กรรมการผู้จัดการ